Juozapas Krivickas – Joe Krivis

Autorius: Nerijus Korbutas

Šis pasakojimas apie lietuvį, žymų išeivijos aviatorių Juozapą Krivicką – Joe Krivį, gimusį mažame Rudžių kaimelyje šalia Grinkiškio, bet užaugusį, užsiauginusį sparnus ir nugyvenusį gražų gyvenimą Amerikoje. Rašant straipsnelį rėmiausi žinutėmis iš spaudos, E.Jasiūno straipsniais apie išeivijos aeroklubus Amerikoje leistuose „Plieno Sparnuose“, taip pat remdamasis užrašais ant fotografijų nugarėlių ir t.t. Lietuviškąją dalį atsekiau Grinkiškio bažnyčios knygose, kelionės į Ameriką aplinkybes, datas be kitą informaciją surinkau virtualiuose JAV archyvuose. Kviečiu paskaityti!

• • • • •

Juozapas Krivickas gimė 1902 m. gruodžio 13 d. nedideliame Rudžių kaime, netoli Grinkiškio (dab. Radviliškio raj.) Tėvai – valstiečiai Kazimieras Krivickas ir Marcijona Zapkutė.
(Bažnytinėse knygose Krivickų pavardė užrašyta lenkišku stiliumi – Kržvickai)

Juozapo tėvas Kazimieras gimė 1871 m. vasario 25 d. tuose pačiuose Rudžiuose, valstiečių Silvestro Krivicko ir Veronikos Poškutės šeimoje.

Juozapo senelis Silvestras Krivickas mirė 1902 m. balandžio 27 d. nugyvenęs 70 metų. Močiutė, tėvo motina Veronika Poškutė Krivickienė mirė 1907 m. gruodžio 31 d., nugyvenusi 71 metus. Abu palaidoti Grinkiškio kapinėse.

Be Kazimiero, šeimoje dar buvo jo broliai Jonas ir Vincentas bei seserys Apolonija ir Agota. Jų biografijų, kad labai nenutolti nuo pagrindinio straipsnio herojaus Juozapo – plačiau nenagrinėsiu, tačiau paminėti verta.

Kazimieras Krivickas į Jungtines Amerikos valstijas emigravo 1905 m. gruodį, palikęs Lietuvoje žmoną Marcijoną su 3 metukų Juozuku ir vos vienerių Pranciškumi. Amerikoje išgyveno 34 m. Mirė 1939 m. gruodžio 15 d. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Juozapo motina Marcijona Zapkutė gimė 1878 m. lapkričio 14 d. tuom. Krakių valsčiuje, Jablonovskos viensėdyje, valstiečių Juozapo Zapkaus ir Onos Ilevičiūtės šeimoje.

Marcijonos tėvas Juozapas Zapkus mirė 1924 m. lapkričio 29 d. sulaukęs 80 metų.
Motina, Juozapo Krivicko močiutė motinos pusės, mirė 1923 m. balandžio 12 d, nugyvenusi 78-erius metus. Abu palaidoti Grinkiškio kapinėse.
Marcijona turėjo brolius Joną, Motiejų, Petrą bei seseris Petronėlę ir Salomėją.

Juozapas su motina ir broliu Pranciškumi laivo „Neckar“ sąrašuose 1913 m.
(Žiūr. nuo 20-os eilutės)

Į Ameriką, su abiem jau ūgtelėjusiais sūnumis, pas vyrą Kazimierą Marcijona atvyko tik po 8 metų nuo jo išvykimo – 1913 m. Iš Bremeno uosto laivu „Neckar“ išvyko 1913 m. lapkričio 27 d., o Baltimorę pasiekė gruodžio 13 d.

Laivo keleivių sąrašuose nurodė, kad vyksta į Čikagą pas brolį Petrą Zapkų ir vyrą Kazimierą Krivicką. Valstijose Marcijona, pasivadinusi Marcele nugyveno beveik 60 metų, mirė 1972 m. rugsėjo 23 d. sulaukusi 94 metų.

Susituokė Juozapo tėvai Grinkiškio bažnyčioje 1902 m. vasario 5 d. Tų pačių metų gruodžio 13 d. gimė Juozapas, o po poros metų, 1904 m. spalio 2 d. – Pranciškus. Visai šeimai atvykus į Ameriką, 1914 m. rugpjūčio 30 d. Čikagoje gimė jaunėlis Edvardas.

Pranciškus, Amerikoje pasivadinęs Frank Krivis dirbo laikrodžių meistru, buvo vedęs Belbiną Lesczyk, gyveno 6104 North Keating Avenue, Čikagoje. Mirė 1977 m. vasario 28 d. Palaidotas Šv. Adalberto kapinėse, Čikagoje.

Edvardas Krivis mirė 1992 m. balandžio 3 d. Palaidotas Kingsburg’o kapinėse, Fresno, Kalifornijoje. Kitų biografinių duomenų rasti nepavyko.

Iš kairės Juozapas, tėvas Kazimieras, motina Marcelė, jaunesnis brolis Pranciškus.
(PlienoSparnai.lt archyvas)

• • • • •

Amerikos padangėje

Juozapas Krivickas Amerikoje pasivadino Joseph (Joe) Krivis. Baigė Šv. Mykolo lietuviškos parapijos mokyklą. Dirbo Postal Telegraph, Western Union, vėliau Western Electric įmonėse. Būdamas nedidelio ūgio, bet tvirto sudėjimo, apie dešimtmetį aktyviai ir gana profesionaliai užsiiminėjo imtynėmis.

1943 m. gegužės 18 d. vedė Jean Koldon. Susilaukė sūnų Joseph ir John, dukterų Jade ir Janet.

Pradžių pradžia. J.Krivis sklandytuve 1929 m.
(PlienoSparnai.lt archyvas)

Erdvių skonį pajuto 1929 m. pradėjęs sklandyti mokomuoju sklandytuvu Curtiss – Reynolds aerodrome. Neilgai trukus pradėjo skraidyti lėktuvais ir visa galva pasinėrė į aviacinę veiklą.

Licenziją įgijo 1931 m. Su pora bendraminčių įsigijo pirmąjį lėktuvą. Komercinio piloto licenziją įgijo lėktuvu Ford Trimotor. 1933 – 1934 m. aktyviai įsiliejo į antrajį lietuvių aeroklubą „Lithuanian Aero Club of America“.

Artimai pažinojo lakūną Juozapą Janušauską (Joseph. R. James) ALTASS pasamdytą antrąjam skrydžiui per Atlantą, kurį vėliau pakeitė Feliksas Vaitkus. J.Janušausko atleidimą laikė neteisingu žingsniu.

J.Krivis prie nuosavo Eagle Rock Harlem aerodrome.
(PlienoSparnai.lt archyvas)

1935 m. pasitraukus pirmininkui Antanui Kielai, J.Krivis ėmėsi vadovauti klubui.
Skraidymai vyko, šiuo metu jau nebeegzistuojančiame, Harlem aerodrome, klubo patalpos – 3718 S. Halsted gatvėje (visai netoli 3239 S Halsted, kur gyveno S.Darius ir buvo įsikūręs Jucus sisters restaurant). Pirmame aukšte buvo lėktuvo remonto dirbtuvėlės, antrame – salė posėdžiams ir šokiams.

Išsikvėpus entuziazmui – 1936 m. klubas nustojo gyvavęs.

Nežiūrint į trumpą gyvenimą – klubas nuveikė gražių darbų. 1933 m. spalio 8 d. Harlem aerodrome klubas surengė pirmąją aviacijos dieną. Po metų 1934 m. rugpjūčio 5 d. klubas suorganizavo, turbūt, didžiausią aviacijos šventę visoje išeivijos aviacijos istorijoje, pavadintą Istorine Lietuvių Diena.

Abiejų švenčių metu gautas pelnas skirtas Dariaus ir Girėno paminklo Marquette parke statybai.

Renginio reklama.
(Draugas; 1934.07.27)

Išsivaikščiojus „Lithuanian Aero Club of America“ nariams, Joe Krivis netrukus prisijungė ir prie trečiojo lietuvių klubo „Lithuanian National Aero Club“, įkurto 1937 m. Čikagoje. Valdybai nepriklausė, tačiau kaip turintis nuosavą lėktuvą daug ir aktyviai skraidė.

1937 m. B.Oškinis ir J.Pyragius vyko į tarptautines sklandymo varžybas Elmiroje, po varžybų lankėsi Čikagoje, J.Krivis dalyvavo garbingų svečių priėmime ir ta proga surengtoje aviacijos šventėje Stinson aerodrome.

Klubas gyvavo iki 1938 m. pabaigos.

Vėliau skraidė dar eilę metų, įsigijo ūkį netoli Čikagos, kur įsirengė kilimo tūpimo taką.

Viso Joe Krivis skraidė apie 30 metų, įvertinant lėktuvų tipus ir skraidymų pobūdį – sukaupė solidų 1100 skrydžio valandų stažą. Tačiau, tų valandų galėjo būti ir daugiau, jei ne vienas nemalonus nutikimas apie 1960 – uosius, kuomet kivirčo su savo ūkio kaimynu prarado dešinę akį, ko pasekoje neteko ir skraidymo licenzijos.

Kaimynas matydamas didelį ganiavos plotą J.Krivio aerodrome, sumanė ten suleisti savo galvijus, prakirpo tvorą, o Joe stojus ginti savo nuosavybės – viskas baigėsi kaip tikruose laukiniuose vakaruose – šūviais. Savo valdas lietuvis apgynė, bet buvo rimtai sužeistas…

• • • • •

Savi sparnai

Atskiro pasakojimo verti ir Joe Krivio lėktuvai. Iš viso jų yra turėjęs net keletą. Licenziją įgijo ir skraidyti pradėjo Swallow lėktuvu, varomu 90 AG Curtiss OX-5 variklio, kurį buvo įgijęs su dviem kolegomis. Sugedus motorui patyrė pakankamai rimtą avariją.

Tuomet įsigijo Travel Air lėktuvą, kuriuo vėl skraidė trise, kol įsigijo grynai asmeninį Alexander Eagle Rock su 90 AG Curtiss OX-5varikliu. Vėliau, šiam lėktuvui pakeitė variklį į galingesnį Curtiss – Wright J 5, kuris turėjo jau 220 AG. Šį lėktuvą pardavė. II pasaulinio karo metais įsigijo Travel Air lėktuvą su 220 AG Curtiss – Wright J 5 varikliu.

J.Krivio lėktuvai
(PlienoSparnai.lt archyvas)

Lėktuvas, 1945 m. balandį, gaisro Harlemo aerodrome metu sudegė. Tuomet J.Krivis įsigijo paskutinį ir gana modernų lėktuvą Travel Air su 175 AG varikliu. Šis orlaivis, skirtingai nei visi ankstesnieji jau turėjo elektrinį starterį, uodeginį ratuką, kokybiškus stabdžius, keičiamo žingsnio propelerį ir kt.

Šiuo lėktuvu iš savo asmeninio aerodromo J.Krivis skraidė apie 15 metų, iki jau aprašytos nelaimės.
Visi šio aviatoriaus turėti lėktuvai įprasti tam laikmečiui – tradicinės komponuotės biplanai.

• • • • •

Susitikimas po dešimtmečių

1971 m. rugpjūčio 29 d. Edmundas Jasiūnas suorganizavo buvusių Čikagos aeroklubų narių susitikimą. Fox Lake saloje susirinko gražus būrys anų dienų sparno brolių, dauguma su antromis pusėmis: Edmundas Jasiūnas, Petras Vaišvilas, Edvardas Petkus, Vincas Urbonas, Bill Gustaitis, Pranciška Vaišvilienė ir Joe Krivis.

Būtent pastarąjį E.Jasiūnui surasti buvo sunkiausia. Jau eilę metų Joe gyveno savo ūkyje, nutolęs nuo aviacijos ir lietuviškų bendruomenių. Nors, pasirodo, gyveno visai netoli V.Urbono vasarvietės, kurioje ir vyko susitikimas.

Teko matyti keliasdešimt fotografijų iš tos ypatingos dienos, ir tos fotografijos tikrai perteikia tą nuostabią nuotaiką kuri sklandė tą gražią dieną visoje saloje ir danguje virš jos.

Galima tik nuspėti kiek ten prie suneštinio vaišių stalo ar beplaukiojant motorlaiviu prisiminta ir pripasakota istorijų…

Veikiausiai – tai buvo paskutinis kartas, kuomet J.Krivis buvo tarp tokio gausaus būrio jaunystės aerodromo draugų.

Susitikimas Fox Lake saloje 1971 m. rugpjūčio 29 d. J.Krivis – centre.
(PlienoSparnai.lt archyvas)

• • • • •

Didesniąją gyvenimo dalį, vienas žymiausių išeivijos aviatorių Juozapas Krivickas – Joe Krivis nugyveno Cicero, paskutiniuosius du dešimtmečius savo ūkyje Fox Lake, kur ir sulaukė savo gyvenimo saulėlydžio 1973 m. kovo 13 d.

Žmona Jean Krivis mirė dar beveik po dešimtmečio – 1982 m. gruodžio 5 d.

Abu palaidoti Šv. Adalberto kapinėse Čikagoje.

Pranešimai apie Joseph Krivio ir jo žmonos Jean mirtis
Čikagos spaudoje 1973 ir 1982 m.

• • • • • • • • • • • •

BAŽNYTINIAI METRIKAI

Kazimiero Krivicko krikšto metrika 1871 m.
(Grinkiškio RKB)
Marcijonos Zapkutės krikšto metrika 1878 m.
(Grinkiškio RKB)
Juozapo tėvų santuoka 1902 m.
(Grinkiškio RKB)
Juozapo Krivicko krikšto metrika 1902 m.
(Grinkiškio RKB)
Pranciškaus Krivicko krikšto metrika 1904 m.
(Grinkiškio RKB)

Renkant medžiagą surinkau ir daugiau bažnytinių metrikų (Juozapo senelių ir pnš.), taip pat įvairių dokumentų iš JAV archyvų, kurių publikuoti nelabai radau tikslo, nes esminę informaciją iš jų perrašiau šiame tekste, tačiau, jei jus domina šios giminės istorija ar tai jūsų giminė – parašykite žemiau nurodytu el. paštu, mielai pasidalinsiu visa surinkta medžiaga.

• • • • • • • • • • •

2022.02.12

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos – susisiekite n.korbutas@gmail.com

• • • • • • • • • • •

Jei patinka tai ką darau – padėkoti galite geru žodžiu komentaruose, arba pavaišinti kava:

• Paypal

• Bankiniu pavedimu (LT) Gavėjas: Nerijus Korbutas, Sąsk. nr. (IBAN) LT11 3250 0855 4921 4279 , (BIC) REVOLT21 , Revolut, Paskirtis: Parama

• Bankiniu pavedimu (UK) Name: Nerijus Korbutas , Account Number: 88866186 , Sort Code: 608371 , Starling Bank.

Dėkoju!